Úlohy na vyplnenie obrázkov číslami

 1. Vyplňte vrcholy štvorcov na nasledujúcom obrázku číslami od 1 do 12 tak, aby súčet vo vrcholoch v každom štvorci bol 26.


 2. Doplňte do krúžkov čísla 1 až 12 tak, aby súčet čísel vo vrcholoch šesťramennej hviezdy bol dvakrát väčší ako súčet čísel vo vrcholoch vnútorného šesťuholníka.


 3. Do krúžkov na obrázku vpíšte čísla od 1 do 8 tak, aby v krúžkoch vzájomne spojených úsečkov neležalo žiadne z čísel idúcich za sebou. (Ak je v krúžku A číslo 3, potom nesmie v krúžkoch B, C, D ležať ani číslo 2, ani číslo 4.)


 4. Do voľných krúžkov magického šesťuholníka” vpíšte čísla od 1 do 13 tak, aby súčty čísel na každej spojnici troch krúžkov boli 21.


 5.  Napíšte do krúžkov číslice 1 až 17 tak, aby súčet číslic na spojniciach krúžkov bol 42.


  

 Algebrogramy

 1. Nahraďte písmená číslicami, pričom rovnaké písmená znamenajú rovnaké číslo:


 2. Nahraďte písmená číslicami tak, aby operácie v riadkoch i v stĺpcoch boli správne:


 3.  Nahraďte písmená číslicami:


 4. Dosaďte namiesto písmen P, R, O, M, N čísla 2, 3, 4, 6, 8 tak, aby boli splnené matematické operácie vo vodorovnom aj zvislom smere:


 5. Riešte algebrogram tak, že nahradíte písmená číslicami, pričom v poslednom riadku sú súčty:


     

Ypsilon

Hru hrajú dvaja hráči, ktorí striedavo zafarbia jedno políčko trojuholníka. Vyhráva ten hráč, ktorý skôr spojí všetky tri strany trojuholníka svojou farbou a takto vytvorí tvar podobný ypsilonu.

   

Matematické krížovky

 1. Napíš do krížovky výsledky operácií (do každého okienka jednu cifru)!

  Vodorovne:
  1.
  586 : 586
  2. 1 . 257
  3. 21 . 21
  4. 778 : 2
  5. 263 . 2
  6. (208 : 52) . 2
  7. 1575 : 105 ; 23 . 100
  8. (15972 : 11) : 1452 ; 233 . 4
  9. 368 : 16 ; 3 . 3 ; 776 : 97
  10. (1 . 1) : 1 ; 6080 : 1520 ; 10 . 4
  11. (378 : 378) . 1
  12. 324 : 54
  Zvisle:
  A.
  829 . 15
  B.
  2741 . 2
  C.
  2 . 21799 . 2
  D.
  (11 . 11 . 3) : 3
  E.
  1 . 1 . 1 . 1
  F.
  468 : 156
  G.
  (1 . 34) : (34 . 1)
  H.
  1416 : 24 
  I.
  [(360 : 40) : 9] . 4
  J.
  13 . 3
  K. 2 . 11
  L.
  598 : 13
  M.
  4 . 10 . 2
  N.
  3 . 1

 2. Napíš do krížovky výsledky úloh (do každého okienka jednu cifru)!
  Vodorovne:
  A.
  V tomto roku sa narodil matematik Ján Bolyai
  F. Toľkými spôsobmi môžeme vstúpiť na šiesty 
       schod, ak naraz môžeme kročiť len jedno, alebo 
       dva kroky
  G. Súčet vnútorných uhlov v štvoruholníku
  I. Najväčšie šesťciferné číslo deliteľné s 2003
  K. Súčin čísel VIII a CMVII
  M. Rovnaké číslice
  O. V trojuholníku ABC uhol a 4-krát väčší ako 
        uhol b, uhol g je o 27° väčší ako uhol a. Aké 
        veľké sú uhly a, b, g ? (v tomto poradí)
  Zvisle:
  A.
  Súčin jednociferného čísla s číslom o desať 
       väčším
  B.
  Palica je 27 cm dlhá. Koľko cm meria 311 
       palíc?
  C.
  "Nič"
  D.
  Číslo končiace sa na 67, deliteľné s 67; keď 
       číslo napíšeme bez posledného dvojčíslia aj 
       tak bude deliteľné 67
  E.
    Z 500 žiakov 308 má telefón, 309 má 
       bicykel. 90 žiakov nemá ani telefón, ani 
       bicykel. Koľko žiakov má aj telefón, aj bicy-
       kel? 
  H.
  Toľko hodín trvá február v priestupnom 
       roku 
  J.  Kocku s hranou 21 cm sme rozrezali na 
       kocky s hranou 1 cm. Keby sme tieto malé
       kocky dali do jedného radu vedľa seba, 
       aký dlhý rad by sme dostali?
  L.
  Obsah štvorca je o 12 viac, ako jeho obvod.
       Koľko je obsah štvorca?
  N.
  Vymyslím si číslo, pripočítam 8, výsledok
       vynásobím s 2, z toho odčítam 6 a výsledok
       vydelím s 5, tak dostanem 12. Na aké číslo
       som myslela?

 3. Napíš do krížovky výsledky úloh (do každého okienka jednu cifru)!
  Vodorovne:
  A.
  Zlomok v tvare nekonečného desatinného čísla má tvar
       0,12341234..... Napíš vedľa seba čitateľa a menovateľa
       zlomku.
  G. Koľko stupňový uhol zvierajú hodinové ručičky
       o 4 hod. 12 min.
  H. Obsah lichobežníka je 2364 dm2. Prvá základňa je
       102 dm, výška je 24 dm. Koľko cm meria stredná
       priečka lichobežníka?
  J.  Hrana podstavy pravidelného štvorbokého hranola je
       9 cm, povrch hranola je 1854 cm2. Koľko cm3 je objem?
  M. Koľko deliteľov má číslo 2004?
  O. Vynásobíme všetky delitele čísla 2004. Koľko deliteľov
       má takto získaný súčin?
  Q. Ak  a Å  b = 3.a+2.b a zároveň  a Ä b =a.(b+2), tak
       čomu sa rovná  412000 Å  (5 Ä 48) ?
  T. Koľko takých zlomkov existuje v základnom tvare,
      ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1, a čitateľ aj
      menovateľ sú jednociferné čísla?
  U. 15celých 2/3 dňa je toľko hodín.
  V. Druhá mocnina
  X. Toľko celých týždňov je v roku, ak 1. januára bolo
       v pondelok.
  Y. Koľkými spôsobmi môžeme vybrať z 24 hráčov
      11-člennú skupinu?
  Zvisle:
  B.
  V dvojkovej sústave má tvar: 11001
  C.
  Objem kocky s hranou 7 jednotiek
  D.
  Toľko dvoj- a trojciferných čísel existuje
  E.
  Použitím čísel 2,3,4,...,9 napíšeme všetky
      osemciferné čísla, ktoré sú deliteľné 4-mi.
      (Každú cifru použijeme iba raz.) Čísla
      usporiadame. Ktoré bude druhé najväčšie číslo?
  F.
    Najväčšie dvojciferné číslo, ktoré má presne 4
       delitele
  I.
   Najmenšie také nepárne číslo, ktoré nemôžeme
      napísať ako súčet dvoch prvočísel
  K.
   Súčin cifier je 24-krát väčší ako súčet cifier
  L.
  1 attikai stadion sa rovná 164 meter. Koľko metrov
      štvorcových je obsah námestia tvaru obdĺžnika,
      ktorej dĺžka je 7/5 stadion, šírka je 5/4 stadion? 
  N.
  Súčet prvých 6 kladných celých čísel
  P.  Prvočíslo
  R. 11 násobok trojciferného čísla tvaru a0b
  S.  Dva na deviatu
  W. Druhá mocnina a zároveň aj tretia mocnina
  XNepárne zložené číslo